บริษัท เพทเทอร์นารี่ จำกัด (“บริษัท”) ได้จัดทำเว็บไซต์ https://canagan.in.th (“บริการ”) ขึ้นเพื่อขายและส่งเสริมการขายสินค้าของ บริษัท เพทเทอร์นารี่ จำกัด ตลอดจนเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่าง บริษัท เพทเทอร์นารี่ จำกัด กับผู้ใช้บริการ การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ของท่านอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ดังนั้น กรุณาศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้โดยละเอียด การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ให้ถือว่าท่านยอมรับและตกลงใจที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ หากท่านไม่ประสงค์ที่จะผูกพันตนเองตามเงื่อนไขนี้ กรุณายุติการเข้าชมและการใช้เว็บไซต์นี้ บริษัท เพทเทอร์นารี่ จำกัด มีสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ และ/หรือข้อตกลงอื่นใดบนเว็บไซต์นี้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขในการสั่งซื้อสินค้า

1. สินค้า สินค้าต่างๆ ที่อยู่ภายในเว็บไซต์นี้ถือเป็นทรัพย์สินของบริษัท เพทเทอร์นารี่ จำกัด (เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น)

2. ราคา หมายถึง ราคาของสินค้าที่ระบุบนเว็บไซต์พร้อมส่วนลด (ถ้ามี) เป็นหน่วยเงินของประเทศไทย (บาท) และอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริษัท เพทเทอร์นารี่ จำกัด จะแจ้งราคาสุทธิ (รวมค่าขนส่ง) เมื่อท่านทำการสั่งซื้อสินค้า บริษัท เพทเทอร์นารี่ จำกัด จะพยายามอย่างดีที่สุดที่จะระบุราคาสินค้าที่ถูกต้อง อย่างไรก็ตาม ราคาสินค้าบางชิ้นอาจคลาดเคลื่อนไปเล็กน้อย ซึ่ง บริษัท เพทเทอร์นารี่ จำกัด จะแจ้งให้ท่านทราบ หากเกิดกรณีดังกล่าวขึ้น

3. ส่วนลดสำหรับสมาชิก หมายถึง ส่วนลดจากราคาสินค้าปกติที่ บริษัท เพทเทอร์นารี่ จำกัด จะทำการลดราคาให้กับลูกค้าที่เป็นสมาชิก โดยส่วนลดดังกล่าวอาจไม่มีในสินค้าบางอย่าง และอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดย หจก.พร้อมใช้ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

4. การชำระเงิน ท่านสามารถชำระเงินได้ด้วยบัตรเครดิตตามที่เว็บไซต์ได้ระบุไว้ บัตรเครดิตของท่านจะถูกตัดบัญชีในวันที่ บริษัท เพทเทอร์นารี่ จำกัด ได้รับคำสั่งซื้อ หรือชำระเงินด้วยการโอนเงินสดผ่านบัญชีธนาคารที่ระบุไว้ เมื่อโอนเงินเรียบร้อยแล้ว ท่านต้องส่งหลักฐานยืนยันการโอนเงินมายัง บริษัท เพทเทอร์นารี่ จำกัด ด้วย

5. ความเป็นเจ้าของ สินค้าที่ส่งมอบนั้นยังเป็นของ บริษัท เพทเทอร์นารี่ จำกัด ต่อเมื่อยังไม่ได้รับการชำระเงินจากผู้ใช้บริการจนครบจำนวน

6. การยกเลิกการสั่งซื้อ ลูกค้าสามารถแจ้งยกเลิกการสั่งซื้อผ่านทางระบบการสั่งซื้อของเว็บไซต์ หรือทางโทรศัพท์ที่มีกำหนดไว้ใน “การติดต่อเรา”

7. การขอเปลี่ยนหรือขอคืนเงิน ลูกค้าสามารถขอเปลี่ยนสินค้าหรือขอคืนเงินค่าสินค้าและบริการ ได้ตามกรณีต่างๆ ดังนี้

7.1 กรณีขอยกเลิกการสั่งซื้อ

7.1.1 กรณีสินค้ายังไม่ได้รับการจัดส่ง ทางร้านจะคืนเงินค่าสินค้าและบริการให้เต็มจำนวนหากเป็นรายการสั่งซื้อที่ยังไม่ได้รับการจัดส่งออกจากร้าน

7.1.2 กรณีสินค้าได้รับการจัดส่งออกไปแล้ว ทางร้านขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าจัดส่งที่เกิดขึ้นกับลูกค้า และจะทำการคืนเงินเมื่อสินค้าได้รับการจัดส่งกลับถึงร้านในสภาพที่สมบูรณ์ 100%

7.2 กรณีสินค้าชำรุดระหว่างการจัดส่ง ทางร้านจะทำการเปลี่ยนสินค้าหรือคืนเงินค่าสินค้าและบริการให้เต็มจำนวน เมื่อลูกค้าได้ทำการส่งหลักฐานความเสียหายอันเกิดจากพนักงานหรือบริษัทขนส่ง

7.3 กรณีสินค้าชำรุดหรือมีปัญหาจากการผลิตของเจ้าของผลิตภัณฑ์ ทางร้านจะทำการเปลี่ยนหรือคืนเงินค่าสินค้าและบริการให้เต็มจำนวน เมื่อลูกค้าแจ้งให้ทราบถึงความเสียหายภายใน 7 วันหลังจากที่ได้รับสินค้า และได้ทำการส่งหลักฐานความเสียหายของสินค้าอันเกิดจากการผลิตของเจ้าของผลิตภัณฑ์ และได้รับสินค้าที่ลูกค้าได้ทำการส่งกลับมายังร้านแล้ว โดยลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดส่งกลับในเบื้องต้น