THE FooD of TheIr Ancestors

เพราะแต่เดิมแม้สุนัขและแมวจะมีบรรพบุรุษเป็นหมาป่าและแมวป่าที่เป็นสัตว์กินเนื้อแต่เขาก็มีวิวัฒนาการเรื่อยมาเป็นสุนัขและแมวสมัยใหม่ที่อาศัยอยู่กับมนุษย์ ทำให้ความต้องการทางโภชนาการและพฤติกรรมของเขาเปลี่ยนไปจากอดีต

Become most suitable recipes

คานาแกนเลยใช้แนวคิดนี้เป็นหลักปรัชญาในการผลิตอาหารโดยคิดค้นสูตรอาหารที่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์สดและเนื้อสัตว์แห้งที่สูงตามพฤติกรรมการกินอาหารของหมาป่าและแมวป่าในอดีต และเพิ่มสัดส่วนผักและผลไม้ที่ให้พลังงานและวิตามินอย่างพอเหมาะเพื่อให้สุนัขและแมวได้รับการบำรุงสุขภาพที่ดีและมีพลังงานอย่างเพียงพอในการทำกิจกรรมร่วมกับเจ้าของ